Algemene bepalingen

Algemene bepalingen

ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR HET VOLGEN VAN EEN PRAKTIJK OPLEIDING TOETSENBORDVAARDIGHEID VOLGENS HET TIENVINGERSYSTEEM BLIND.    

1.    OMSCHRIJVING CURSUS
De praktijkopleiding toetsenbordvaardigheid wordt gegeven volgens het tienvingersysteem blind. De cursus bestaat uit 10 mondelinge lessen van elk 90 minuten en aansluitend aan de cursus het examen. De lessen worden om de 14 dagen gegeven behoudens op erkende feestdagen, in vakantieperioden of ten gevolge van andere door overmacht dwingende omstandigheden, volgens het cursus rooster. Tot het cursuspakket behoren het leerboek, tas en inlogcode voor computerprogramma, welke bij aanvang of tijdens de cursus zullen worden verstrekt. Het leerboek wordt door volledige betaling van het lesgeld eigendom van de cursist. Tijdens de cursusduur ontvangt de cursist gratis in bruikleen een afgeplakt toetsenbord. Deze dient bij het examen weer in goede en werkende staat in de originele verpakking weer te worden ingeleverd. Bij schade of stukgaan door onjuist gebruik worden de kosten van reparatie of aankoop op de cursist verhaald.

 

2.   CONTROLE VAN DE RESULTATEN 
De ouder of voogd zal d.m.v. periodieke rapportjes op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van hun pupil. De resultaten zijn ook online in het oefenprogramma Typewriter te volgen. 

3.    EXAMEN EN DIPLOMA 
De cursist (e) heeft het recht na afloop van de cursus examen te doen, waarvoor geen extra kosten verschuldigd zijn. Voldoet de cursist (e) aan de voor het examen gestelde eisen, dan zal een diploma worden verstrekt. Het toekennen van het diploma zal uitsluitend worden gedaan indien aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Bij niet slagen tijdens het examen is er 1x een kosteloos herexamen mogelijk. Bij niet slagen ontvangt de cursist een Certificaat.

4.   BEËINDIGING DOOR OVERLIJDEN OF INVALIDITEIT 
Bij overlijden of tijdens de cursus ingetreden blijvende invaliditeit van de cursist (e) eindigt de overeenkomst en nog openstaande betalingstermijnen behoeven niet te worden betaald.  

5.   ONDERBREKING CURSUS DOOR ZIEKTE OF BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 
Bij ziekte of bij bijzondere omstandigheden, waardoor geen normaal volgen van de cursus mogelijk is, kan de cursus worden onderbroken en op een later in overleg te bepalen moment weer worden hervat. Aanvragen tot onderbreking dienen altijd na telefonisch overleg schriftelijk/mail te worden verzonden aan BA&T te Genemuiden. Tijdens de onderbreking dienen de financiële verplichtingen normaal doorgang te vinden.  

6.   OPZEGGING CURSUS 
De cursist (e) heeft het recht zonder opgaaf van redenen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur en les data de cursus te annuleren. Na deze 8 dagen kan de cursist (e) de overeenkomst ook annuleren. Men is dan € 35,- per gevolgde les kwijt. Indien men 4 lessen heeft gevolgd of 4 les data zijn verstreken, vervalt het recht op terugvorderen van het lesgeld. Alle in het bezit van de cursist (e) gestelde cursusmaterialen dienen bij de docent (e) te worden ingeleverd. Opzeggen kan uitsluitend na telefonisch overleg schriftelijk aan BA&T opleidingscentrum te Genemuiden. 

7.   INVORDERINGSKOSTEN 
Alle kosten van invordering van achterstallig lesgeld komen voor rekening van de cursist (e), nadat deze door BA&T Opleidingscentrum hiervoor in gebreke is gesteld, middels een “laatste aanmaning”. Bovendien is BA&T Opleidingscentrum gerechtigd zijn na het verstrijken van de betalingstermijn aan wederpartij, voor de periode welke wederpartij niet aan zijn/haar plichten voldoet, een boete-rente van 1 % per maand over het totale nog uitstaande bedrag in rekening te brengen.  

8.    ADRESWIJZIGING         
De cursist(e) zal adres- en mailadres wijzigingen deze tenminste één week voor de verhuizing aan het instituut melden.  

9.    GARANTIE 
BA&T Opleidingscentrum garandeert de cursist (e), mits de lessen nagenoeg allemaal zijn bezocht en mits uit het Resultaten overzicht in Typwriter blijkt dat er voldoende huiswerk (tijd is besteed aan huiswerk maken) is gemaakt, bij onverhoopte afwijzing het recht voor het volgen van een nieuwe cursus. Op de examenkosten na is dit geheel gratis. 

10.   MONDELINGE TOEZEGGINGEN 
Mondelinge toezeggingen zijn niet van kracht zonder schriftelijke bevestiging van de directie van BA&T Opleidingscentrum. 

11.   DISCIPLINE
Cursisten die niet willen luisteren en daardoor anderen het volgen van de lessen onmogelijk maken, kunnen naar huis gestuurd worden en wordt er contact gezocht met ouders/verzorgers. Bij herhaling is de mogelijkheid aanwezig dat ze niet meer op de cursus worden toegelaten. U dient er rekening mee te houden dat er in deze gevallen geen geld wordt gerestitueerd.